22.7.17

Heat 1 - 330, 84, 391, 17, 475, 281, nof    W, Y & B

Heat 2 - 1, 381, 392, 798, 124, 291, 180, 330, 630, 290

Heat 3 - 381, 1, 180, 798, 8, 392, 291, 299, 101, 124

Final - 1, 392, 180, 291, 124, 391, 101, 630, 330, 418 King's Lynn Open

Grade Awards : White #84

             Yellow #475

             Blue #391

 

27.5.17

Heat 1 - 8, 145, 392, 7, 124, 798, 613, 299, 391, (84)

Heat 2 - 1, 180, 290, 381, 630, 282, 53, 798, 299, 613

Heat 3 - 8, 180, 1, 392, 282, 145, 391, 381, 291, 124

Final - 180, 1, 8, 630, 381, 391, 291, 282, 392, 798

Grade Awards: Novice #84

            Yellow #630

            Blue #282

 

 

22.10.16

Heat 1 - 152, 8, 1, 613, 124, 101, 392, 798, 381, 374

Heat 2 -  8, 152, 1, 392, 180, 282, 381, 101, 124, 405

Final - 1, 152, 8, 391, 381, 180, 613, 405, 101, 124

A/c - 282, 1, 8, 152, 246, 299, 391, 101, 630, 381

Grade Awards

Novice #287

White #405

Yellow #391

Blue #101

 

 

30 April 2016

Heat 1  - 183, 269, 282, 8, 320, 246, 798, 613, 374, 405

Heat 2  - 320, 183, 246, 269, 8, 613, 798, 374, 391, 405

Final    - 183, 8, 374, 269, 246, 320, 613, 405, 282, 391

Grade Awards

Novice - #287

White - #405

Yellow - #320

Blue  - #246

 

19 March 2016

Heat 1 - 183, 269, 8, 152, 798, 330, 154, 374, 69, 320

Heat 2 - 8, 152, 246, 183, 269, 330, 320, 798, 101, 154

Final   - 8, 330, 152, 183, 290, 69, 798, 124, (110), 154

Grade Awards:

Novice  -  #101 Evan Bullock

White   -  #290 Charley Tomblin

Yellow  -   #154 Declan Gwin

Blue   -   #330 Jackson Whitehead 

 

 

24/10/2015

W/Y      598, 320, 392, 22, 145, 53, 290, 154, 7

Heat 2    183, 1, 152, 60, 8, 287, 391, 21, 330, 147

Heat 3    1, 183, 152, 391, 60, 598, 8, 21, 392, 287

Final      152, 1, 60, 287, 147, 8, 246, 381, 158, 330

 

 

8/8/15

Race One 180 183 269 598 69 291 60 8 313 287

Race Two 180 1 282 269 183 147 434 60 69 287

Race Three 180 183 8 1 60 69 598 147 152 287

 

23.05.15


Heat 1 180.8.152.60.2.202.124.269.242.287.
Heat 2 180.8.320.1.2.269.242.202.613.21.
Final 180.8.287.1,242.152.60.613.2.69

 

Kings Lynn 2.5.2015
Heat 1 180,226,598,60,69,147,202,183,246,434
Heat 2 2,152,147,226,269,613,60,1,202,320
Heat 3 183,391,180,287,269,613,2,1,69,8
Final 147,269,152,202,60,69,287,1,613,2

 

Winner of the Final Edward Collins winning the Kings Lynn Open Championship

 

Results 25.04.2015

Heat 1 152 391 180 269 183 202 613 8 226 21
Heat 2 391 183 180 330 226 242 152 613 269 287
Final 183 391 8 226 242 1 287 21 613 262

 

Winner of final 183 Midland Champion Charlie Guinchard

 

28/03/15

W/Y 99,374,101,58,434,612,285
Heat 1 183,147,1,180,242,226,69,152,613,99
Heat 2 180,183,242,226,262,374,269,1,287,434
Final 226,1,242,262,391,183,269,21,69,147